Plan Łodzi
Historia Łodzi
Ciekawe strony
Pamiątki i książki
o Łodzi
Galeria
Urząd Miasta Łodzi Łódź Turystyczna
 
 
Powrót do kategorii Park Krajobrazowy
·
 
 

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Adres:

północn-wschodnia cz. Łodzi oraz cz. powiatów łódzkiego-wschodniego, zgierskiego i brzezińskiego
Łódź

Dane kontaktowe:

Telefon: (+48) 42 640 65 61

Fax: (+48) 42 640 65 61

Adres e-mail: info@parkilodzkie.pl

Strona www: www.parkilodzkie.pl

Opis:

Jeden z 7 parków krajobrazowych w województwie łódzkim, którego geneza rozpoczyna się już w połowie lat 80. projektem praku w dolinie Moszczenicy potem dodano obszar Mrożycy by w końcu w roku 1996 roku utworzyć Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich (PKWŁ) obejmujący najbardziej charakterystyczne obszar krawędziowy i obejmuje najsilniej eksponowaną, przebiegającą równoleżnikową, północną krawędź Wzniesień. Rozciąga się od Zgierza do Brzezin z najwyższym punktek na wysokości 284 m n.p.m. (twz. Wzgórze Radary w Dąbrowie). Powierzchnia Parku wynosi 13.767 ha, z czego na otulinę przypada 3.020 ha.

Atrakcyność Parku stanowią znaczące wysokości względne oraz strome stoki i wyjątkowej urody formy dolinne. Ciekawe formy geomorfologiczne takie jak parowy, jary czy ostańce denudacyjne są efektem bogatej przeszłości geologicznej. Dzisiejszy wygląd Parku zawdzięczamy różnorodnym procesom morfogenetycznym w okresie glacjalnym i peryglacjalnym oraz współczesnym - holoceńskim.

Największy udział w powierzchni mają grunty rolnicze - ok. 65%, lasy zajmują ok. 28%. W granicach PKWŁ znajdują się trzy rezerwaty przyrody Las Łagiewnicki (69,85 ha), Struga Dobieszkowska (37,65 ha) i Parowy Janinowskie (41,66 ha) oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górna Mrożyca. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich obejmuje ochroną wyjątkowo bogatą rzeźbę terenu, urozmaiconą licznymi źródłami i dolinami rzecznymi a także lasy oraz pojedyncze drzewa, które nie są pomnikami, ale ze względu na swój wygląd, sędziwy wiek i miejsce występowania stanowią istotny element krajobrazu. Największymi zwartymi kompleksami leśnymi są Las Łagiewnicki, uroczysko Tadzin-Szymaniszki, uroczysko Dobieszków oraz największy w Polsce Środkowej kompleks bukowy Janinów z 150 letnim drzewostanem nasiennym.

Ze strefą krawędziową związane sa granice zasięgów niektórych gatunków drzewostanów: jodły pospolitej (Abies alba), świerka pospolitego (Picea abies) - to ich północna granica występowania, klonu jawora (Acer pseudoplatanus), buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) - to ich północno-wschodnia granica występowania.

Atrakcyjność tego terenu dopełniana przez liczne zabytki kultury i historii sprawia, że obszar ten jest celem wielu wycieczek i miejscem wypoczynku nie tylko mieszkańców Łodzi. Wsórd najwazniejszych wymienic należy: Zespół klasztorny Franciszkanów w Łagiewnikach, lkasycystyczny dwór w Byszewach, wczesnośredniowieczne grodzisko w Skoszewach, drewniany kościół św. Wojciecha w Niesułkowie.

Liczne szlaki turystyczne - piesze i rowerowe ułatwiają zwiedzanie parku i wykorzystanie jego wartości dydaktycznych.

Formami przyrody nieożywionej są liczne głazy narzutowe podnoszące walory krajobrazu malowniczymi głazowiskami. Potężne megality, sterczące pośród pól, często ze względu na swą wartość i majestat zasługują na miano pomników przyrody. Niektóre z nich mają wartość historyczną. Umieszczono na nich tablice upamiętniające ważne wydarzenia w regionie.

Flora parku jest niezwykle bogata i zróżnicowana. Swoje stanowiska ma tu wiele interesujących, rzadkich regionalnie gatunków. Stwierdzono 735 gatunków roślin naczyniowych z czego ponad 10% to gatunki zagrożone i kilka gatunków w "Czerwonej Księdze". Spośród roślin chronionych na terenie PKWŁ występują m.in.: lilia złotogłów, pełnik europejski, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, widłaki i pięć gatunków storczyków z czego jeden bardzo rzadki - żłobik koralowy (Corallorhiza trifida). Wsród ponad 700. gatunków 24 podlegaja ścisłej ochronie i niektóre z nich posiadają tylko zaledwie pojedyncze stanowiska np.: wroniec widlasty (Huperzia selago) - to gatunek reglowy (górski).

W PKWŁ występuje wiele ciekawych gatunków zwierząt, dotychczas stwierdzono występowanie 12 gatunków płazów, do najpospolitszych i najliczniejszych należy: żaba trawna, żaba moczarowa, żaba jeziorkowa oraz forma mieszańcowa - żaba wodna, a także ropucha szara oraz jej krewniaczki - ropucha zielona oraz ropucha paskówka. Gatunkiem, który w bardzo szybkim tempie ustępuje z okolic Łodzi, jest kumak nizinny. Rolniczy krajobraz sprzyja występowaniu grzebiuszki ziemnej. Jest ona zwierzęciem bardzo skrytym, dzień spędza w wygrzebanych przez siebie norkach - dlatego trudno ją spotkać. Jednym z najsympatyczniejszych płazów występujących w Parku jest rzekotka drzewna. Trudno ją zauważyć gdyż jej zielony kolor doskonale zlewa się z barwą liści, jednak o jej obecności może świadczyć niezwykle głośny rechot dochodzący w nocy z nad stawu. Przedstawicielem płazów ogoniastych są traszka zwyczajna oraz grzebieniasta. Pierwsza z nich zasiedla prawie wszystkie typy zbiorników Parku, druga preferuje zbiorniki raczej leśne i jest dużo rzadsza. Oba gatunki wymagają stawów z bujną roślinnością wodną gdyż w niej składają jaja. Na lądzie poruszają się niezdarnie, jednak w wodzie są niebywale sprawne. Ponadto na uwage zasługuje 13 gatunków nietoperzy w tym jednego z najrzadszych w Polsce - borowiaczka oraz ptaki - muchuwka mała, jarzębatka, pójdźka czy trzmielojad a także ciekawostka jest relikt borealny wpisany w „Czerwonej Księdze Zwierząt” spotykany w Lesie Łagiewnickim a jest nim - trzmiel tajgowy (Bombus jonellus).

Zdjęcia: