Plan Łodzi
Historia Łodzi
Ciekawe strony
Pamiątki i książki
o Łodzi
Galeria
Urząd Miasta Łodzi Łódź Turystyczna
 
 

Konferencja naukowa "Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona - konserwacja - rewitalizacja"

Dodano dnia 07.10.2017

"Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI w. Ochrona - konserwacja - rewitalizacja". 25. Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów

Łódź to miasto, w którym zagadnienie rewitalizacji postindustrialnej tkanki miejskiej jest silnie obecne zarówno w polityce władz miejskich, jak i w życiu codziennym mieszkańców, co czyni je odpowiednim miejscem do dyskusji. Konferencja, zorganizowana przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi we współpracy z Grupą Roboczą Polskich i niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów, Katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Oddział w Łodzi, ma na celu przedstawienie aktualnych problemów, rozwiązań, doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących ochrony i gospodarowania postindustrialnym dziedzictwem.

Będzie to jubileuszowa, 25. edycja, ważnego wydarzenia naukowego, organizowanego rokrocznie na przemian w Polsce i Niemczech, niezwykle istotnego dla utrzymania efektywnej współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi obu krajów. Odbędzie się w mieście kojarzonym niegdyś niemal wyłącznie z wytwórczością włókienniczą, obecnie zachowaną w szczątkowej formie, które boryka się z problemem nowego zagospodarowania materialnego dziedzictwa pozostawionego przez wielki przemysł.

Podczas konferencji zostaną – wychodząc od okoliczności historycznych odnoszących się do urbanistyki, architektury i sztuki, przedyskutowane aktualne problemy i wstępne propozycje rozwiązań dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa postindustrialnego oraz poruszone kwestie trwałego jej użytkowania. Dyskusje będą prowadzone wokół kilku bloków tematycznych, między innymi dotyczących wyzwań wielkich okręgów przemysłowych, miasta przemysłowego jako kulturowego dziedzictwa czy wyzwań wobec  zachowania i rewitalizacji dziedzictwa postindustrialnego.

Wśród zaproszonych uczestników znajdą się przedstawiciele ważnych ośrodków naukowych z Niemiec i Polski. Poza referatami dotyczącymi terenów polskich (Wielkopolska, Śląsk, Pomorze, Okręg Łódzki), kilka referatów i komunikatów dotyczyć ma działań rewitalizacyjnych w postindustrialnych ośrodkach na terenie współczesnych Niemiec, a wybrane przez radę naukową pojedyncze wystąpienia dotyczące zmagań się z analogicznymi problemami we Włoszech, Szwajcarii i Estonii będą stanowiły dla tego kontekstu cenny materiał porównawczy.

Rezultatem konferencji będzie stworzenie platformy wzajemnej współpracy umożliwiającej wymianę myśli, realizację wspólnych projektów i wymianę naukową. Jej trwałym śladem będzie publikacja pokonferencyjna przygotowana przez redakcję złożoną z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i zaproszonych badaczy z innych ośrodków. Zostanie ona włączona do obiegu naukowego poprzez rozesłanie egzemplarzy do ważniejszych bibliotek naukowych oraz umieszczenie w formie cyfrowej w internetowych bazach pełnotekstowych.

Projekt dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów, środków Miasta Łodzi oraz ze środków budżetu państwa. 

Projekt współfinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów, środków Miasta Łodzi oraz ze środków budżetu państwa.

Sponsorem konferencji jest również firma Real Development – realizator inwestycji Awangarda Łagiewniki Park.

Program konferencji: http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/public/uploads/program_konferencji.pdf

Źródło: http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/wydarzenia/miasto-postindustrialne-i-jego-dziedzictwo-w-xxi-w-ochrona-konserwacja-rewitalizacja-25-konferencja-grupy-roboczej-polskich-i-niemieckich-historykow-sztuki-i-konserwatorow,120